Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Uwarunkowania prawne:

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).

Co to jest informacja publiczna?

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1). Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny.
Prawo to obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:

 • organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
 • polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych,
 • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa,
 • majątku publicznym.

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)
Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68)
Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiązany do tego ustawą.
Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej pod adresem www.bip.[domena jednostki].pl

"BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje sie organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.
Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.
Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art. 6, ust.2).

Nagłówek

Znajduje się na górze strony. Może składać się z:

 • logo Biuletynu Informacji Publicznej, którego naciśnięcie spowoduje otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl.
 • logo ePUAP, którego naciśnięcie spowoduje przejście do strony www.epuap.gov.pl.
 • logo eBOI (opcjonalnie), którego naciśnięcie spowoduje przejście do strony Biura Obsługi Interesanta www.eboi.[domena jednostki].pl
 • logo e-Wrota (opcjonalnie), którego naciśnięcie spowoduje przejście do strony www.e-wrota.[domena jednostki].pl
 • logo System Rada (opcjonalnie), którego naciśnięcie spowoduje przejście do portalu Rada dla Mieszkańca.
 • odnośnika "ostatnio dodane", którego naciśnięcie powoduje wyświetlenie listy ostatnich 10 dodanych dokumentów na BIP.
 • odnośnika "stan sprawy", którego naciśnięcie powoduje wyświetlenie formularza, gdzie należy podać nr pisma/sprawy albo NIP, aby wyszukać, na jakim etapie jest sprawa interesanta, realizowana w jednostce.
 • wyszukiwarki dokumentów, w której należy wpisać poszukiwaną frazę.
 • odnośnika "wyszukiwanie zaawansowane", którego kliknięcie powoduje wyświetlenie zaawansowanej wyszukiwarki dokumentów, gdzie można wyszukać słowa kluczowe, zawężając wyszukiwanie jedynie do określonych typów dokumentów, komórki organizacyjnej i sprecyzowanego przedziału czasowego. Można również wyszukiwać osobno dane zamówień publicznych.

Menu serwisu

 • Znajduje się po lewej stronie serwisu
 • Menu jest podzielone na rozwinięte grupy tematyczne zawierające działy.
 • Nawigacja polega na kliknięciu w wybrany dział z grupy tematycznej, co spowoduje pojawienie się w oknie wyświetlania stron konkretnych danych powiązanych z działem.
 • Kliknięcie grupy tematycznej automatyczne powoduje rozwinięcie w menu serwisu podgrup, (jeśli istnieją).
 • Menu jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w BIP.
 • Linki do informacji znajdujących się na innych stronach otwierają się w nowym oknie.
 • Okno wyświetlania stron (miejsce wyświetlania informacji zawartych w serwisie).
 • Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą tekstu, załączników w postaci plików do pobrania, zdjęć i grafik.
 • Aby wyświetlić treść informacji publicznej w oknie - należy kliknąć wybraną pozycję menu. W przypadku wystąpienia wielu możliwości, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Na treść strony składają się:

 • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
 • treść zasadnicza w postaci tekstu,
 • ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania,
 • informacja o miejscu i czasie wytworzenia oraz aktualizacji danej informacji, osobach odpowiedzialnych za jej treść, statystyce, historii aktualizacji strony - informującej o dokonanych poprawkach w jej treści i pozwalającej zapamiętanie wcześniejszych wersji dokumentu wraz z załącznikami.

Menu boczne

Menu przedmiotowe zawiera odnośniki do dokumentów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści strony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg stron z informacjami.

 • Redakcja - odnośnik do strony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu.
  Wyszukiwarka informacji - narzędzie umożliwia znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Jednostki. W polu tekstowym należy wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk "szukaj". Wyświetli się lista stron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Klikniecie w wybrany tytuł pozwoli odczytać treść strony. Wyszukiwarka rozpoznaje polskie litery. Wyszukiwarka nie rozróżnia dużych i małych liter. Wyniki wyszukiwania są niezależne od rozmiaru liter wpisywanego wyrażenia.
 • Mapa serwisu - przedstawia strukturę całej strony BIP Jednostki. Korzystając z mapy serwisu można bezpośrednio wejść na wybraną stronę
 • Rejestr zmian - informacja na temat tego, jakie działania (dodanie / usunięcie / edycja) zostały wykonane na konkretnych dokumentach / katalogach ze wskazaniem osoby i daty aktualizacji. Klikając w wybrany tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na stronę zawierającą pełną treść dokumentu
 • Instrukcja BIP - zawiera opis poszczególnych elementów strony oraz sposób poruszania się po serwisie.
 • Statystyki - zawierają dane o ilości odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej, z podziałem między innymi na dni miesiąca, godziny, unikalnych użytkowników, długość wizyt, podstrony itp.
 • Dziennik Ustaw - odnośnik do Dziennika Ustaw, w którym są ogłaszane akty normatywne i inne akty prawne.
 • Monitor Polski - odnośnik do Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", służącego do urzędowego ogłaszania aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących wydawanych przez naczelne organy władzy państwowe.

Menu górne

 • Strona główna
 • Zamówienia publiczne
 • Instrukcja BIP
 • Niesłyszący (opcjonalnie) - informacja dla osób niesłyszących, dotycząca między innymi możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie
 • Wysoki kontrast - kliknięcie powoduje przejście do wersji wysokokontrastowej strony BIP