Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zbiorów danych osobowych


Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych

w

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupsku

Rejestr zbiorów danych sporządzono wg rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719)

Data : 1 czerwiec 2015

Zbiór 1 : Rejestr klientów i ich rodzin z zakresu ustawy o pomocy społecznej

 1. nazwa zbioru danych: Rejestr klientów i ich rodzin z zakresu ustawy o pomocy społecznej

 2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Słupsku

 3. adres jego siedziby administratora danych : 76-200 Słupsk il Sportowa 9A

 4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak

 5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak

 6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak

 7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182 j.t.)

 8. cel przetwarzania danych w zbiorze: Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz ich rodziny zobowiązane na ich rzecz do alimentacji.

 10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze; nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej, miejsce pracy zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, nałogi, życie seksualne, Informacje o indywidualnych cechach osób, Informacje o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej, zdrowotnej, Ilość i rodzaj otrzymywanych świadczeń, Informacje o nalogach klientów i osób w rodzinie, mających wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy

 11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa

 13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy

 14. przekazywanie danych do państwa trzeciego: nie dotyczy

 15. data wpisu zbioru danych do rejestru,:1 czerwiec 2015

 16. data ostatniej aktualizacji informacji.: 1 czerwiec 2015

Zbiór 2 : Ewidencja osób korzystających z dodatków mieszkaniowych

 1. nazwa zbioru danych: Ewidencja osób korzystających z dodatków mieszkaniowych

 2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Słupsku

 3. adres jego siedziby administratora danych : 76-200 Słupsk il Sportowa 9A

 4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak

 5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak

 6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak

 7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:; ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

 8. cel przetwarzania danych w zbiorze; Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk.

 10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, numer telefonu

 11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa

 13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy

 14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy

 15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015

 16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 3 : Rejestr klientów i ich rodzin z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych

 1. nazwa zbioru danych: REJESTR KLIENTÓW I ICH RODZIN Z ZAKRESU USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

 2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Słupsku

 3. adres jego siedziby administratora danych : 76-200 Słupsk il Sportowa 9A

 4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak

 5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak

 6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak

 7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

 8. cel przetwarzania danych w zbiorze; Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Osoby i członkowie ich rodzin zamieszkałe na terenie gminy Słupsk, które ubiegają się o przyznanie świadczeń rodzinnych..

 10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia,

 11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa

 13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy

 14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy

 15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015

 16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 4 : rejestr świadczeniobiorców, członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych i członków ich rodzin, w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 1. nazwa zbioru danych: rejestr świadczeniobiorców, członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych i członków ich rodzin, w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Słupsku

 3. adres jego siedziby administratora danych : 76-200 Słupsk ul Sportowa 9A

 4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak

 5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak

 6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak

 7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

 8. cel przetwarzania danych w zbiorze; Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Osoby zamieszkałe na terenie gminy Słupsk, które ubiegają się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej, miejsce pracy zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu wysokość i żródła dochodu, stan majątkowy, obywatelstwo, sytuacja prawna, stan cywilny, numer rachunku bankowego, seria i numer paszportu, informacje o sytuacji osobistej, rodzinnej, seria i nr prawa jazdy, stan zdrowia, nałogi, skazań,innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym ub administracyjnym

 11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa

 13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy

 14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy

 15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015

 16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 5 : REJESTR ŚWIADCZENIOBIORCÓW, CZŁONKÓW ICH RODZIN KORZYSTAJĄCYCH ZE STYPENDIÓW SOCJALNYCH I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

 1. nazwa zbioru danych: REJESTR ŚWIADCZENIOBIORCÓW, CZŁONKÓW ICH RODZIN KORZYSTAJĄCYCH ZE STYPENDIÓW SOCJALNYCH I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

 2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Słupsku

 3. adres jego siedziby administratora danych : 76-200 Słupsk ul Sportowa 9A

 4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak

 5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak

 6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak

 7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 8. cel przetwarzania danych w zbiorze; Realizacja pomocy materialnej z zakresu ustawy o systemie oświaty, mającej na celu wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów i słuchaczy mieszkających na terenie Gminy Słupsk

 9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk, ubiegające się o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych.

 10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, miejsce pracy, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, informacja o szkole, informacja o ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, informacja o wysokości dochodów na 1 członka gospodarstwa domowego, stan zdrowia, nałogi, informacja dot. skazań oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

 11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa

 13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy

 14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy

 15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015

 16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 6 : rejestr klientów zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 1. nazwa zbioru danych: rejestr klientów zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Słupsku

 3. adres jego siedziby administratora danych : 76-200 Słupsk ul Sportowa 9A

 4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak

 5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak

 6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak

 7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrzesnia 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska karta"

 8. cel przetwarzania danych w zbiorze: Realizacja zadań gminy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, administrowanych przez GOPS Słupsk

 9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Osoby zamieszkałe na terenie gminy SŁUPSK, których dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy.

 10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, informacja o szkole, informacja o ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, informacja o wysokości dochodów na 1 członka gospodarstwa domowego, stan zdrowia, nałogi, życie seksualne, informacja dot. skazań, orzeczeń o ukaraniu, oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

 11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa

 13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy

 14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy

 15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015

 16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 7 : wsparcie rodziny i piecza zastępcza

 1. nazwa zbioru danych: wsparcie rodziny i piecza zastępcza

 2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Słupsku

 3. adres jego siedziby administratora danych : 76-200 Słupsk ul Sportowa 9A

 4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak

 5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak

 6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak

 7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)

 8. cel przetwarzania danych w zbiorze: Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Osoby objęte pomocą , członkowie rodzin

 10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, informacja o szkole, informacja o ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, informacja o wysokości dochodów na 1 członka gospodarstwa domowego, stan zdrowia, nałogi, informacja dot. skazań, orzeczeń o ukaraniu, oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

 11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa

 13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy

 14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy

 15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015

 16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 8 : Rejestr pracowników i świadczeniobiorców GOPS Słupsk- FK KADRY, PŁACE, ZLECENIA,

 1. nazwa zbioru danych: Rejestr pracowników i świadczeniobiorców GOPS Słupsk- FK KADRY, PŁACE, ZLECENIA,

 2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Słupsku

 3. adres jego siedziby administratora danych : 76-200 Słupsk ul Sportowa 9A

 4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak

 5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak

 6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak

 7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591.

 8. cel przetwarzania danych w zbiorze: Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: pracownicy GOPS Słupsk, klienci GOPS Słupsk

 10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia

 11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa

 13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy

 14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy

 15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015

 16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 9 : Rejestr pracowników oraz klientów w GOPS Słupsk PŁATNIK,

 1. nazwa zbioru danych: Rejestr pracowników oraz klientów w GOPS Słupsk PŁATNIK

 2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Słupsku

 3. adres jego siedziby administratora danych : 76-200 Słupsk ul Sportowa 9A

 4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak

 5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak

 6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak

 7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 8. cel przetwarzania danych w zbiorze: Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: pracownicy GOPS Słupsk, klienci GOPS Słupsk

 10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia,, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL,, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia

 11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa

 13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy

 14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy

 15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015

 16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

Zbiór 10 : Rejestr pracowników oraz klientów w GOPS Słupsk PŁATNIK,

 1. nazwa zbioru danych: Rejestr pracowników oraz klientów w GOPS Słupsk PŁATNIK

 2. oznaczenie administratora danych Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Słupsku

 3. adres jego siedziby administratora danych : 76-200 Słupsk ul Sportowa 9A

 4. numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany: brak

 5. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu; brak

 6. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; brak

 7. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 8. cel przetwarzania danych w zbiorze: Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 9. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: pracownicy GOPS Słupsk, klienci GOPS Słupsk

 10. zakres danych przetwarzanych w zbiorze: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia,, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL,, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia

 11. sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; informacje zbierane są od osób których dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

 12. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: informacje zawarte w zbiorze są udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa

 13. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: nie dotyczy

 14. przekazywania danych do państwa trzeciego: nie dotyczy

 15. data wpisu zbioru danych do rejestru: 1 czerwiec 2015

 16. data ostatniej aktualizacji informacji: 1 czerwiec 2015

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Werra 24-07-2015 07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Werra 01-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2015 07:50