Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z działalności za rok 2009

SPRAWOZDANIE     Z      DZIAŁALNOŚCI

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w  SŁUPSKU za  2009r.

 

W 2009 roku łączny budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku wynosił  zł                                                                                                  -       7.095.263,-

              z tego:

 1. dotacja z budżetu państwa  na zadania zlecone – zł     -         4.783.509,-
 2. dotacja z budżetu gminy – zł                                          -         1.223.815,-
 3. dotacja celowa – zł                                                         -         1.087.939,-

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

 

Lp.

Rozdział

Wydatki

ogółem

Z budżetu

gminy

Z budżetu

państwa

 

Dotacja celowa

% udział środków

gminy w budżecie ogółem

   1

                    2

         3

         4

          5

6

            7

 

ogółem

7.095.263

1.223.815

4.783.509

1.087.939

17,2

1

85202

Domy Pomocy Społecznej

§4330zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST

 

 

21.227

21.227

 

 

21.227

21.227

 

 

 

 

100

2

85212

 

Świadczenia rodzinne

W tym:

§ 3110 świadczenia społeczne

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 składki na ubezp. społecz.

§ 4120 składki na FP

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 usługi  materialne

§4370 opłata z tytułu zakupu usług    telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

§ 4410 podróże służbowe krajowe

§ 4440 odpis na ZFŚS

§ 4700 szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

§ 4750 zakup akcesorii komp w tym progr i licencji

 

 

4.497.110

 

 

4.366.130

72.162

5.161

11.708

1.871

5.076

996

24.343

 

368

810

2.000

3.305

 

700

 

 

2.480

 

 

 

 

 

4.497.110

 

 

4.366.130

72.162

5.161

11.708

1.871

5.076

996

24.343

 

368

810

2.000

3.305

 

700

 

 

2.480

 

 

 

 

0

 

3

 

 

 

85213

Składki na ubezp zdrowotne

§ 4130 skł. na ubezp. zdrowotne

 

44.500

44.500

 

 

 

 

 

 

 

 

28.556

28.556

 

 

15.944

15.944

 

 

0

 

 

4

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 świadczenia społeczne

 

 

 

976.602

976.602

 

 

328.624

328.624

 

257.843

257.843

 

390.135

390.135

 

33,6

5

85215

Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 świadczenia społeczne

 

 

 

205.513

205.513

 

205.513

205.513

 

 

 

100

 

6

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

 

§ 3020 nagr i wyd nie zal do wynagr

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

§ 4040 dodatkowe wynagr.roczne

§ 4110 składki na ubezp. społecz.

§ 4120 składki na FP

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4260 zakup energii

§ 4270 zakup usług remontowych

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

§ 4300 usługi  materialne

§ 4350 zakup usług internetowych

§ 4370 opłata z tytułu zakupu usł telef stacjonarnej

§ 4410 podróże służbowe krajowe

§ 4430 zakup usług pozostałych

§ 4440 odpis na ZFŚS

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

 

 

645.404

 

1.708

429.680

30.821

69.039

10.539

3.080

10.198

9.330

5.000

388

31.116

724

 

6.314

9.511

150

13.604

 

4.444

 

600

 

9.158

 

 

 

 

463.844

 

1.708

283.120

20.821

47.439

7.139

3.080

10.198

9.330

5.000

388

31.116

724

 

6.314

9.511

150

13.604

 

4.444

 

600

 

9.158

 

 

 

 

 

 

 

 

181.560

 

 

146.560

10.000

21.600

3.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

7

 

85228

Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 3020 nagr i wydatki nie zal do wynagr

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

§ 4110 składki na ubezp. społecz.

§ 4120 składki na FP

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe

§ 4410 podróże służbowe krajowe

§ 4440 odpis na ZFŚS

 

 

 

 

166.087

195

17.777

21.627

1.256

123.467

765

1.000

 

 

 

166.087

195

17.777

21.627

1.256

123.467

765

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

8

85295

Pozostała działalność

 

I. dotacje na:

§  3110 świadczenia społeczne

 1. posiłek dla potrzebujących
II. organizacja wigilii oraz pielgrzymka

§ 4210 materiały i wyposażenie

§ 4300 usługi materialne

§ 4430 pozostałe opłaty i składki

 

538.820

 

500.300

 

500.300

38.520

10.965

27.539

16

 

 

38.520

 

 

 

 

38.520

10.965

27.539

16

 

 

 

500.300

 

7

 

 

 

 

Szczegółowa analiza wydatków na świadczenia wypłacane w ramach realizacji  zadań zleconych gminie przedstawia się następująco.

 

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Zadania zlecone ogółem                                  -   4.783.509 zł

w tym :

świadczenia rodzinne                                      -   4.497.110 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne                  -      28.556 zł

zasiłki i pomoc w naturze – zasiłek stały            -    257.843 zł

 

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Środki wydatkowane na poszczególne świadczenia kształtowały się następująco:

Lp.

Rodzaj świadczenia

wydatki [w zł]

liczba świadczeń

1.

Zasiłek rodzinny

1.299.279

20 356

2.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

1.198.212

10 571

2.1.

urodzenie dziecka

112.000

112

2.2.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

302.562

776

2.3.

samotnego wychowywania dziecka

125.020

710

2.4.

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

116.340

1 499

2.5.

rozpoczęcia roku szkolnego

125.800

1 258

2.6.

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

140.410

2 765

2.7.

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

276.080

3 451

3.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

192.000

                            192

4.

Świadczenia opiekuńcze

865.875

4 859

4.1.

zasiłek pielęgnacyjny

676.719

4 423

4.2.

świadczenie pielęgnacyjne

189.156

436

5.

Składki emerytalno-rentowe

34.181

310

6.

RAZEM   (w. 1 + w. 2 + w. 3 + w. 4)

3.555.366

35 978

7.

Fundusz alimentacyjny

781.581

3 006

Koszt świadczeń w/g sprawozdania ze świadczeń rodzinnych – różnica z wydatkami o zwrot nienależnie pobranych świadczeń (księgowanych na zmniejszenie kosztów o kwotę 

 

W tym okresie wydano łącznie 2984 decyzji,  z tego:

- na zasiłki rodzinne i dodatki   -         2215 w tym 115 decyzji odmownych

- na zasiłki pielęgnacyjne                    -         197   w tym 7 decyzji odmownych

- na świadczenia pielęgnacyjne -         83     w tym  7 decyzji odmownych

- na jednorazową zapomogę

   z tyt. urodzenia się dziecka              -         191 w tym 3 decyzje przyznające 2 świadczenia     (bliźniaki) i 2 decyzje odmowne

- na zaliczkę alimentacyjną                 -         3 w tym 1 decyzja odmowna

- na fundusz alimentacyjny                 -         295  w tym 27 decyzji odmownych

 

 

 

Ze środków  przysługujących na obsługę  ( 3%)  świadczeń rodzinnych 95.978 koszt płac i pochodnych oraz umów zleceń.  Zakup materiałów biurowych, druki, to koszt 996 zł

Zakup znaczków pocztowych – 5.177 koszt prowizji od wypłat przekazywanych przez pocztę – 15.565  obsługa prawna , usługi informatyczne– łączny koszt 3.601.  Koszt szkoleń pracowników- 3.305 zł.

Rozmowy telefoniczne 368 zł.

Delegacja –810 zł  . Odpis na ZFŚS –2.000 zł.

Zakup materiałów papierniczych  do sprzętu drukarskiego  i urządzeń kserograficznych  to koszt 700 zł. Łączny koszt zakupu akcesorii komputerowych w tym programów i licencji   - 2.480 zł.

Łącznie na obsługę świadczeń  ,  zaliczki   i funduszu alimentacyjnego wydatkowano 130.980 zł.

 

 

 

 

2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

 

Opłacane za osoby otrzymujące zasiłki stałe, oraz osoby pobierające  świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatki  dla osób po utracie zasiłku dla bezrobotnych.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Rok  2008

Rok  2009

Wzrost w stosunku do 2008r.

1

Wydatki ogółem

41.393

44.500

7,5 %

 

 

Składki zdrowotne – zad zlecone -   28.556 zł

Składki zdrowotne – dotacja celowa  - 15.944 zł

 

 

3.ZASIŁKI STAŁE

 

Przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do zatrudnienia z powodu wieku lub umiarkowanego lub  znacznego stopnia niepełnosprawności

 

Lp.

Wyszczególnienie

 rok 2008

rok  2009

1

Wydatki ogółem

431.547

447.978

2

Liczba osób otrzymujących świadczenie

139

138

3

Liczba wypłaconych świadczeń

1325

1315

4

Średnia wysokość świadczenia

325,7

340,7

 

Z tego   257.843   - zadania zlecone

             190.135  - dotacja celowa

W  zasiłkach stałych  od 1 sierpnia 2009r  dokonano zmiany w ten sposób ,ze  dotacja na zasiłki stałe  nie jest już zadaniem zleconym gminie , jak również składki zdrowotne  od zasiłków stałych.  W tabelach ujęto  pełen koszt  zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne

 

 

ZADANIA WŁASNE GMINY

Środki na zadania własne gminy to suma  - 2.311.754,- zł

W tym

Domy Pomocy społecznej                                21.227,-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne          -      15.944,-Na zasiłki stałe od 01.08.2009 r                                                                        

zasiłki i pomoc w naturze                         -    718.759,-

w tym dotacja celowa  na zasiłki okresowe   -    200.000,-

         dotacja celowa na zasiłki stałe           -    190.135,-  

          od 01.08.2009 r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

usługi opiekuńcze                                        - 166.087,-

dodatki mieszkaniowe                                 -  205.513,-

Terenowe Ośrodki  Pomocy Społecznej         -  645.404,-

w tym  dotacja celowa                                -   180.560,-

pozostała działalność                                  -  538.820,-                                     

w tym                    

organizacja wigilii dla seniorów

pielgrzymka, wycieczka dla KGW              -      38.520,-

dotacja celowa -posiłek dla potrzebujących-    500.300,-

                                                                                                                          

Na poszczególne formy pomocy przyznawane w ramach zadań własnych gminy wydatki kształtowały się następująco:

 

 1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Ośrodek opłaca pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej. Przeciętny miesięczny koszt pobytu 1 osoby to kwota 1.769 złotych.

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

   rok  2008

   rok   2009

1

Wydatki ogółem

35.762

21.227

2

Liczba osób otrzymujących świadczenie

2

1

 

3

Liczba świadczeń

21

12

 

 

 

 1. PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”.

 

lp.

Wyszczególnienie

   rok  2008

   rok   2009

1

Wydatki posiłek ogółem

195.262

193.708

 

w tym dla dzieci

154.786

152.842

2

Zasiłek celowy

391.342

433.578

3

Liczba osób otrzymujących świadczenie

618

587

 

w tym dzieci szkolne

519

440

4

Zasiłki celowe

1573

1938

5

Liczba wydanych posiłków

62.496

 

             61.340

 

 

Koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”ogółem - to koszt  627.286 zł.

w tym:

Dotacja celowa – 500.300  zł

Środki własne gminy- 126.986 zł

W tym 13 dzieci skorzystało z 761 posiłków z art.   6a  tj bez wywiadu  , skierowane przez  szkoły . Koszt tych posiłków to 2.254 zł

 

 

 1. SCHRONIENIE.

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

   rok  2008

   rok   2009

1

Wydatki ogółem

30.595

48.681

2

Liczba osób otrzymujących świadczenie

11

 

14

3

Liczba sfinansowanych noclegów

2235

2668

 

 

Nastąpił  wzrost  cenowy jednego świadczenia, w stosunku do 2008 r o 33 % .

 1. ZASIŁKI CELOWE

 

Lp.

Wyszczególnienie

   rok  2008

   rok   2009

1

Wydatki ogółem

170.857

144.761

2

Liczba osób otrzymujących świadczenie

460

541

 

Uwaga : W wydatkach na zasiłki  celowe mieści się kwota 13.000,- zł przeznaczona  na zasiłki celowe zwrotne.

 

5. ZASIŁKI OKRESOWE. – dotacja celowa i  środki własne gminy

Lp.

Wyszczególnienie

   rok  2008

   rok   2009

1

Wydatki ogółem

218.776

206.656

2

Wydatki ze środków gminy

3.890

6.656

3

Wydatki ze środków budżetu państwa

214.886

200.000

4

Liczba osób otrzymujących świadczenie

w tym:

z tyt.  bezrobocia

186

 

146

183

 

166

5

Liczba wypłaconych świadczeń

             837

815

6

Średnia długość wypłacanego świadczenia

4

4

7

Średnia wysokość świadczenia

261,38

253,56

 

 1. SPRAWIENIE  POGRRZEBU

Lp.

Wyszczególnienie

   rok  2008

   Rok   2009

1

Wydatki ogółem

3.743

1.540

2

Liczba osób otrzymujących świadczenie

3

1

 

 

 1. Zasiłki stałe z dotacji   - wydatkowana kwota   - 190.135 zł

 

    8.     Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 15.944 zł

 

 

Ogółem wydatki na świadczenia społeczne  z zadań własnych i dotacji celowej wydatkowano  1.256.230 zł.( poz. 1-8)

 

 

 

9. USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Lp.

Wyszczególnienie

   rok 2008

   rok   2009

1

Wydatki ogółem

137.590

166.087

2

Liczba osób otrzymujących świadczenie

25

20

3

Liczba godzin

18935

18457

 

 

GOPS rozszerzył działania w zakresie pomocy rzeczowej.

 1. W okresach przedświątecznych wydawano rodzinom najuboższym paczki żywnościowe.
 2. Ponadto w  grudniu wydano paczki zawierające  środki czystości

 

             Tradycyjnie Ośrodek uczestniczył w organizacji wigilii seniorów  - wydatek  w wysokości 7.016 zł.

 

Koszt wycieczki dla KGW w podziękowaniu za przygotowanie wigilii – 4.038 zł Pielgrzymka seniorów do Świętaj Lipki-  koszt – 24.361 zł.

Pozostałe wydatki –przewóz  artykułów spożywczych  z banku żywności  itp.   Zakup alkomatu  3.089,- zł.

Różne opłaty i składki – 16,-

Ogółem w rozdziale  na pozostałą działalność wydatkowano 38.520 zł

 

Ogółem w 2009 r. z różnorodnych form pomocy udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku korzystało 579 rodzi

 

10. DODATKI MIESZKANIOWE.

 

Na bazie zawartego porozumienia z Urzędem Gminy Słupsk GOPS realizuje pomoc w formie dodatków mieszkaniowych.

Lp.

Wyszczególnienie

                            rok             

Wzrost w stosunku do 2008r.

           2008

           2009

 

     -2,8

1.

Wydatki ogółem

                                                           

211.410

205.513

2.

Liczba wydanych decyzji

245

253

     

         w tym decyzji odmownych

 

    

     

17         

13

 

 

11.TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

   

         Łączna  dotacja   dla  Gminnego Ośrodka Pomocy   Społecznej  w Słupsku  na 2009 rok  wynosi  645.404,- zł    z tego

                                          na  zadania   własne     -     464.844,- zł    tj 72 %

                                          dotacja celowa            -      180.560,- zł   tj  28 %               

         W  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej   zatrudnionych  jest   12 osób  -  11 etatów.

Łączne wynagrodzenie  wraz z pochodnymi  z  tego tytułu  - wyniosło  512.338 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  w    łącznej  wysokości  - 30.821

Ekwiwalent za odzież dla pracowników   wydatkowano 1.708 zł    

Na  przejazdy pracowników  w teren   -   zwrot kosztów za bilety( ryczałt) – 8.374 zł , delegacje służbowe – 1.137 zł  Łącznie  wydatkowano  9.511   zł.

 

 

Materiały biurowe -  druki, zakup teczek, materiały biurowe to wydatek  wartości  2.632 zł.

Zakup drukarki, podgrzewacza wody części do kserokopiarki, części do komputerów, oraz innych to wydatek  wartości  5.387 zł.

Zakup środków czystości  -1.260 zł.

Zakup materiałów budowlanych  (remont piwnic )  919 zł

 Ogółem – 10.198 zł

 

Zakup usług remontowych –remont pomieszczeń w piwnicy.-5.000

Zakup usług zdrowotnych – badania pracowników – 388

Zakup znaczków , opłaty pocztowe i bankowe, zwroty listów 10.274 zł

Usługi informatyczne  i obsługa prawna – 9.990 zł

Za konwojowanie gotówki z banku zapłacono  549 zł.

Monitoring  oraz przegląd techniczny sieci 4.402 zł

Wywóz nieczystości  929zł,

Ścieki   -289 zł

Usługi pozostałe ( przegłąd techn torby,  prenumeraty czasopism, ich aktualizacja) -  4.683 zł

Łącznie 31.116 złotych.

Zakup usług internetowych  - 724 zł

Zakup energii  - elektrycznej -    3.653 zł

                        -  woda            -    154 zł

                        - gaz               -   5.523zł    

Łącznie zakup energii  -  9.330 złotych

Rozmowy telefoniczne   - 6.314

Opłaty związane z kosztami ubezpieczenia   to wydatek  w wysokości 150  zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł w 2009 r  13.604 zł.

 Szkolenia pracowników – 4.444

Papier do drukarek i do kserokopiarki -  600

Zakup akcesoriów komputerowych  w tym programów i licencji– 4.784 zł

Zakup tonerów  -4.236

Akcesoria komputerowe – 138 zł.

Łącznie  - 9.158

 

Ogółem w rozdziale 85219 wydatkowano 645.404 zł.

 

 

W 2009r  Ośrodek  realizował  „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych mieszkańców Gminy Słupsk” , który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

 

W projekcie uczestniczyło łącznie 77 osób – 17 w ramach kontraktów i 60 w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

W ramach zawartych kontraktów prowadzono warsztaty psychologiczne, zajęcia z doradcą zawodowym oraz radcą prawnym . Uczestnicy brali udział w zorganizowanych kursach zawodowych: fryzjer, opiekunka osób starszych, ochroniarz, kucharz oraz kurs spawalniczy.

Dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej  zorganizowano zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, animatorem lokalnym. Brali także udział w zabawie Paintball.

 

Łączny koszt programu  wynosił 374.769 zł w tym:

środki EFS                  - 338.229

Wkład własny gminy  - 36.540 zł.

Pracownicy socjalni tut. Ośrodka nie ograniczają swojej działalności wyłącznie do sporządzania wniosków o udzielenie pomocy finansowej.

 Zaangażowani są w pracę z najstarszymi mieszkańcami naszej gminy, którzy wymagają różnorodnych form pomocy jednak na ogół nie jest to pomoc finansowa. Do zadań pracowników socjalnych należy zabezpieczenie im usług opiekuńczych na odpowiednim poziomie, utrzymywanie kontaktów z lekarzami i pielęgniarkami  środowiskowymi, udzielanie porad prawnych, często służą pomocą w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.. Z tą grupą osób pracownicy socjalni będą utrzymywali stały kontakt w formie odwiedzin (bez wniosku ze strony osób zainteresowanych), które to, z psychologicznego punktu widzenia dla tej grupy osób maja ogromne znaczenie.

 

Ponadto do zadań pracowników  zatrudnionych w GOPS obowiązujących na przestrzeni całego roku należy:

 

 1. Utrzymywanie systematycznych kontaktów z dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi. Kontakt ten ułatwia dotarcie do rodzin, które w ocenie szkoły wymagają wsparcia ze strony Ośrodka, współpraca ta obejmuje także dyrektora gminnego przedszkola.
 2. Branie udziału w pracach komisji szkolnych, działających przy niektórych szkołach, które podejmują działania na rzecz poprawy sytuacji w rodzinach patologicznych, wielodzietnych i niepełnych.
 3. Utrzymywanie ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku pozwalającej na eliminowanie z kręgu podopiecznych GOPS osób systematycznie uchylających się od podjęcia pracy.
 4. Nawiązanie współpracy z pracodawcami z terenu gminy Słupsk w celu skierowania do ich zakładów pracy jak największej liczby mieszkańców naszej gminy. Pracownicy socjalni zostali zobowiązani do odwiedzenia wszystkich większych zakładów na terenie gminy w celu uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia. Kontakt ten będzie utrzymywany systematycznie przez cały rok.
 5. Ścisła współpraca z komisariatem policji lokalnej oraz z kuratorami sądowymi. W przypadkach, kiedy działania pracowników socjalnych nie przynoszą odpowiednich rezultatów kontaktują się oni z Sądem Rodzinnym, który jest władny do podejmowania  bardziej restrykcyjnych działań w stosunku do rodzin, które nie wywiązują się odpowiednio z obowiązku sprawowania opieki nad dziećmi.
 6. Współpraca z komisją do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, sporządzanie wywiadów środowiskowych na jej zlecenie, branie udziału w wyjazdach interwencyjnych, propagowanie wśród  klientów GOPS celowości podejmowania leczenia odwykowego.
 7. Kompletowanie wniosków o umieszczenie  w domach pomocy społecznej.
 8. Udzielanie pomocy przy kompletowaniu wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności i kierowanie ich do zespołu, a także udzielanie pomocy przy kompletowaniu wniosków emerytalno-rentowych dla celów ZUS.
 9. Ścisła współpraca ze schroniskiem im. Św. Brata Alberta w celu zapewnienie bezdomnym z terenu naszej gminy schronienia, szczególnie w okresie zimowym. Aby uniknąć przypadków zamarznięcia GOPS wystosował apel do sołtysów, komisariatu policji, o natychmiastowe powiadamianie nas o pojawieniu się osób bezdomnych w okolicy.
 10. Prowadzenie całorocznej zbiórki odzieży używanej, mebli, sprzętów gospodarstwa domowego i kierowanie ich do rodzin najbardziej potrzebujących.
 11. Utrzymywanie kontaktów z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Fundacją „Nadzieja”. Pozwalają one na kierowanie dzieci z terenu naszej gminy na turnusy rehabilitacyjne oraz na kolonie organizowane przez TPD.
 12. Udzielanie pomocy w pisaniu pism urzędowych, wypełnianiu wniosków o zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe.
 13. Szerokie informowanie osób o przysługujących im uprawnieniach, możliwościach uzyskania pomocy z innych źródeł, pomaganiu w załatwianiu spraw urzędowych –  np. sąd, ZUS itp.
 14. Wskazywanie możliwości własnych rodziny, których wykorzystanie przyczyniłoby się do poprawy ich sytuacji materialnej (np. konsekwentne egzekwowanie alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji).
 15. Zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia „Dobre Serca”, a w tym w pozyskiwanie środków na jego formy działalności,
 16. Współpraca z OKiS i Kołami Gospodyń Wiejskich przy organizowaniu spotkań wigilijnych dla seniorów, balu choinkowego czy imprezy z okazji Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych.
 17. Współpraca z Gminnym Związkiem Kombatantów umożliwiająca dotarcie do wszystkich jego członków, a szczególnie tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
 18. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie innych instytucji    (policja, sądy, ZUS, więziennictwo).

 

 

 

 

Rok 2010

 

W 2010r. planowany budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku wynosi  7.649.315 zł z tego:

 1. środki z budżetu państwa ( zadania zlecone) –5.385.120 zł
 2. środki z budżetu państwa ( dotacja celowa)   -     832.400 zł
 3. środki z budżetu gminy                                  - 1.431.795 zł

Udział środków z budżetu gminy w ogólnym budżecie Ośrodka wynosi. 18,7 %

 

Lp

Dział

852

Plan ogółem

Środki z budżetu

gminy

Środki z budżetu

Państwa

Dotacja celowa

% udział środków gminy w planie ogółem

 

ogółem

7.649.315

1.431.795

5.385.120

832.400

18,7

1

85202 Domy Pomocy Społecznej

 

56.464

 

56.464

 

 

 

100

2

85212  Świadczenia rodzinne

 

5.374.200

 

 

5.374.200

 

 

0

3

85213

składki na ubezpieczenia

zdrowotne

 

 

55.820

 

 

 

 

 

10.920

 

 

44.900

 

 

0

 

4

 

 

85214

zasiłki i pomoc

w naturze

 

 

551.000

 

 

400.000

 

 

 

 

 

151.000

 

 

72,6

5

85215

dodatki

mieszkaniowe

 

 

263.280

 

 

263.280

 

 

 

 

100

6

85216

Zasiłki  stałe

 

475.000

 

 

 

475.000

 

7

85219

Terenowe

Ośrodki

Pomocy

Społecznej

 

 

 

 

708.551

 

 

 

 

547.051

 

 

 

 

     

 

 

 

 

161.500

 

 

 

 

77,2

8

85228

usługi opiekuńcze

 

 

165.000

 

 

165.000

 

 

 

 

 

 

100

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Werra 01-04-2015 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Werra 01-04-2015 15:21