Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

Pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku

ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk

tel.  59 842 84 02

Kierownik GOPS

EWA ROSZYK

Główny księgowy

MARZENA WALAWICZ 

Księgowość i kadry

AGNIESZKA JANECZEK , SABINA KRAWIEC, ALEKSANDRA DOMAROS, IWONA LENART

Sekretariat

WIESŁAWA WERRA  (pełni zastępstwo w czasie nieobecności kierownika ośrodka)

Świadczenia rodzinne

 

Fundusz alimentacyjny

 

Świadczenie wychowawcze

MARIOLA FRIEDENSTAB

 

MAGDALENA LEWANDOWSKA, SZYMON ADAM ROHDE

 

ANGELIKA NEJMANT, EWELINA KOWALCZYK

Stypendia szkolne 

Dodatki Mieszkaniowe, Dodatki energetyczne

SZYMON ADAM ROHDE  

Kasjer

BOŻENA ZIELIŃSKA

 Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora                                   MARLENA WĄS

 

Lokalny Animator Usług Opiekuńczych                              AGNIESZKA BUDKOWSKA

Pracownicy socjalni

 

 Numer

pokoju

 

Dyżury

 

Rejony opiekuńcze

 IRENA RAJSZCZAK

 

 

206

 

Wtorek

Piątek

Rogawica, Siemianice (ul. Boczna, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Dębowa, Kolejowa, Krótka, Leśna, Łąkowa, Miejska, Miodowa, Młyńska, Perłowa, Pogodna, Polna, Przyjazna, Robotnicza, Rybacka, Słoneczna, Słupska, Sosnowa, Spokojna, Szmaragdowa, Świerkowa, Tęczowa, Wiejska, Złota, Żytnia ), Grąsino, Jezierzyce SHR, Swochowo.

KATARZYNA KOJDER

 

203

Wtorek

Czwartek

Bydlino, Strzelinko, Strzelino, Włynkówko, Włynkowo

MAŁGORZATA DOBROSIELSKA

(pełni funkcję koordynatora Gminnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

203

Poniedziałek

Środa

Kukowo, Lękwica, Wiklino

 

JOANNA

CHRZANOWSKA

202

 

Środa

Piątek

Bierkowo PGO, Głobino, Krępa, Kusowo,Łupiny. Płaszewko, Stanięcino

 

EMILIA SORBIAN

 

202

 

Wtorek

Czwartek

Gajki, Gałęzinowo, Redzikowo Osiedle, Wielichowo, Wieszyno.

 

EWA REKOWSKA

206

poniedziałek

Środa

Bukówka, Kępno, Lubuczewo, Siemianice (ul. Agrestowa, Akacjowa, Bratkowa, Czereśniowa, Fiołkowa, Graniczna, Jagodowa, Jaśminowa, Kościelna, Ku Słońcu, Kwiatowa, Lawendowa, Makowa, Malinowa, Miętowa, Migdałowa, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Rumiankowa, Skrzypowa, Spacerowa, Szafranowa, Wiśniowa, Ziołowa), Wrzeście,

PAULINA BRZEZIŃSKA

 

206

Poniedziałek

Czwartek

 

Karżcino, Jezierzyce Osiedle, Niewierowo, Siemianice (ul. Brzozowa, Grabowa, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa, Rzemieślnicza),

IWONA CEKAŁA

203

 

Wtorek

Piątek

Bierkowo, Bruskowo Małe, Bruskowo Wielkie, Gać, Krzemienica, Redęcin, Swołowo, Wierzbięcin

DOROTA MIĘKUS-PŁODZIEŃ                202

Poniedziałek

Czwartek             Warblewo, Warblewko, Redzikowo SHR

ASYSTENT RODZINY   207  

Środa

Poniedziałek

MAŁGORZATA CZERNIŁO

BEATA LEOŚ

PRACOWNIK GOSPODARCZY                                               MONIKA OLSZACKA- CZARNIK

EWA ROSZYK:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku. Kompetencje kierownika Ośrodka określone zostały w § 19 Zarządzenia Nr 1/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku.

MARZENA WALAWICZ:

Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku. Zadania i kompetencje głównego księgowego Ośrodka określone zostały w § 20 Zarządzenia Nr 1/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku.

 

AGNIESZKA JANECZEK:

Zakres czynności:

1.      Prowadzenie spraw osobowych pracowników Ośrodka.

2.      Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom wyróżnień i nagród oraz udzielanie kar.

3.      Realizacja zadań kontroli wewnętrznej.

4.      Prowadzenie spraw emerytalno - rentowych pracowników.

5.      Przygotowywanie analiz stanu zatrudnienia oraz ocen wykorzystania czasu pracy..

6.      Ewidencjonowanie delegacji służbowych.

7.      Przygotowywanie i prowadzenie list obecności pracowników.

8.      Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej ze swojej działalności.

9.      Prowadzenie całości spraw związanych z działalnością socjalną.

10.  Robienie list dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności.

11.  Zgłaszanie i wyrejestrowywanie podopiecznych do ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno - rentowego oraz rozliczenie składek w tym zakresie.

12.  Przygotowywanie dokumentacji do księgowania.

13.  Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków poprzez rejestrację zawartych umów, z rozbiciem wartości na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz wartości urealnionej przypadającej na poszczególne lata.

14.  Prowadzenie księgi inwentarzowej Ośrodka.

15.  Prowadzenie ewidencji środków trwałych dla potrzeb naliczania umorzeń ich wartości.

16.  Zastępstwo kasjera w razie jego nieobecności.

17.  Inne prace zlecone przez przełożonych.

18.  Pełnienie zastępstwa na czas nieobecności kasjera GOPS Słupsk -  Bożeny Zielińskiej w ramach występujących potrzeb.

19.  Pełnienie zastępstwa na czas nieobecności głównego księgowego GOPS Słupsk – Anny Zadka w ramach występujących potrzeb.

20.  Odpowiedzialność merytoryczna za realizację zamówień publicznych .

21.  Przygotowanie dokumentacji do księgowania w ramach realizacji projektu „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy Słupsk”

22.  Zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób zatrudnionych na umowę zlecenie w związku z realizacją „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy Słupsk”.

23.Pracownik zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo powierzonych mu do przetwarzania, archiwizowania lub przechowywania danych zgodnie z obowiązująca w Ośrodku Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w szczególności:

          a) chronić dane przed dostępem osób nieupoważnionych,

          b) chronić dane przed przypadkowym lub nieumyślnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją,

          c) chronić nośniki magnetyczne i optyczne oraz wydruki komputerowe przed dostępem osób nieupoważnionyc oraz przed przypadkowym zniszczeniem,

         d)  utrzymać w tajemnicy powierzone identyfikatory, hasła, częstotliwość ich zmiany oraz szczegóły technologiczne systemów także po ustaniu zatrudnienia  w Ośrodku.

         

WIESŁAWA WERRA:

Zakres obowiązków i czynności:

 1. Bieżąca obsługa administracyjno-biurowa sekretariatu Ośrodka.
 2. Obsługa łącznicy telefonicznej Ośrodka.
 3. Obsługa faksu, kseropkopiarki.
 4. Nadzór nad obiegiem dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych:
  • odbiór,
  • rejestracja,
  • dystrybucja korespondencji,
 5. Rejestrowanie i wysyłanie korespondencji miejscowej i zamiejscowej.
 6. Zapewnienie właściwego obiegu korespondencji i obiegu informacji.
 7. Prowadzenie dziennika korespondencji.
 8. Prowadzenie rejestru znaczków pocztowych.
 9. Udzielanie informacji o zakresie działalności Ośrodka.
 10. Kierowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego do właściwych rzeczowo pracowników Ośrodka.
 11. Sporządzenie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej z wyłączeniem list wypłat zasiłków stałych.
 12. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z zakresu pomocy społecznej, w tym z systemu „Pomost”.
 13. Prowadzenie i bieżące aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
 14. Prowadzenie i bieżące aktualizowanie strony internetowej Ośrodka.
 15. Terminowe sporządzanie list wypłat (do kasy, na konta bankowe i na pocztę).
 16. Współpraca z pracownikami GOPS,
 17. Dbałość o dokumentację, jej właściwe przechowywanie i archiwizowanie.
 18. Przestrzeganie regulaminów, zarządzeń i instrukcji (w tym instrukcji kancelaryjnej) obowiązujących w Ośrodku.
 19. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 20. Obsługa prac społecznie użytecznych :
  1. tworzenie listy bezrobotnych- bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, którzy mogą być kierowani do wykonywania prac społecznie - użytecznych na terenie Gminy Słupsk
  2. wydawanie osobom kierowanym do wykonywania w/w prac skierowań do biura pracy
  3. tworzenie miesięcznych list ewidencji wykonywanych prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, skierowane do pracy w GOPS,
  4. ścisłą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w zakresie dotyczącym organizacji i przebiegu prac społecznie – użytecznych na terenie gminy Słupsk,
  5. sporządzanie wymaganych informacji i sprawozdań z zakresu organizacji prac społecznie-użytecznych.
 21. Wykonywanie innych działań mających na celu należyte wykonanie powierzonych zadań w zakresie przedstawionych obowiązków i czynności.

          

MARIOLA FRIEDENSTAB:

Zakres  obowiązków i czynności:

 1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych wraz z kompletem dokumentacji.
 2. Pełne udzielanie informacji dotyczących przepisów ustawy o funduszu alimentacyjnym i ustawy o świadczeniach rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia.
 3. Sporządzanie wystąpień do wnioskodawców o uzupełnienie dokumentacji w przypadku stwierdzenia braku niezbędnych do przyznania świadczeń dokumentów.
 4. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych  i przedkładanie ich do podpisu,
 5. Terminowe sporządzanie list wypłat (do kasy, na konta bankowe i na pocztę).
 6. Prowadzenie rejestru spraw związanych z realizacją świadczeń rodzinnych,
 7. Bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do  pobierania świadczeń rodzinnych  (wszczynanie lub wznawianie postępowań w celu weryfikacji uprawnień do pobierania świadczeń   w przypadku zmiany stanu faktycznego).
 8. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń nienależnie pobranych w ramach wypłaconych świadczeń rodzinnych.
 9. Przygotowywanie dokumentacji i przekazywanie jej wraz z uzasadnieniem stanowiska Ośrodka do organu odwoławczego.
 10. Wprowadzanie danych osobowych i rejestracja świadczeniobiorców w systemie informatycznym „Świadczenia rodzinne”.
 11. Wystawianie upomnień określających wysokość zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w  przypadku braku spłaty świadczeń nienależnie pobranych,
 12. Opracowywanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego tytułów wykonawczych dotyczących świadczeń nienależnie pobranych.
 13. Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych.
 14. Współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 15. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
 16. Ścisła współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk w zakresie ustalanie niezbędnego okresu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w celu nabycia uprawnień emerytalnych przez osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
 17. Realizacja programów rządowych odnoszących się do świadczeń rodzinnych.
 18. Współpraca z instytucjami realizującymi świadczenia rodzinne w zakresie wymiany informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń.
 19. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku w zakresie dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.
 20. Sporządzanie meldunków, sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z udzielanych świadczeń.
 21. Sporządzanie analizy z wykonania planów finansowych.
 22. Przygotowywanie projektów planów finansowych dotyczących świadczeń rodzinnych.
 23. Prowadzenie metryczki sprawy zakładanej każdorazowo przy wszczęciu postępowania.
 24. Dbałość o dokumentację, jej właściwe przechowywanie i archiwizowanie.
 25. Przestrzeganie regulaminów, zarządzeń i instrukcji (w tym instrukcji kancelaryjnej) obowiązujących w Ośrodku.
 26. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w tym  ustawy o funduszu alimentacyjnym, świadczeniach rodzinnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, procedur postępowania egzekucyjnego w administracji.
 27. Znajomość obsługi systemu informatycznego „Fundusz alimentacyjny”.
 28. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

       

MAGDALENA LEWANDOWSKA:

Zakres obowiązków i czynności:

 1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentacji.
 2. Pełne udzielanie informacji dotyczących przepisów ustawy o funduszu alimentacyjnym i ustawy o świadczeniach rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia.
 3. Sporządzanie wystąpień do wnioskodawców o uzupełnienie dokumentacji w przypadku stwierdzenia braku niezbędnych do przyznania świadczeń dokumentów.
 4. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych  i przedkładanie ich do podpisu,
 5. Terminowe sporządzanie list wypłat (do kasy, na konta bankowe i na pocztę).
 6. Prowadzenie rejestru spraw związanych z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 7. Bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do  pobierania z funduszu alimentacyjnego (wszczynanie lub wznawianie postępowań w celu weryfikacji uprawnień do pobierania świadczeń   w przypadku zmiany stanu faktycznego).
 8. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń nienależnie pobranych  z funduszu alimentacyjnego.
 9. Przygotowywanie dokumentacji i przekazywanie jej wraz z uzasadnieniem stanowiska Ośrodka do organu odwoławczego.
 10. Wprowadzanie danych osobowych i rejestracja świadczeniobiorców w systemie informatycznym „Fundusz alimentacyjny”.
 11. Prowadzenie ewidencji dłużników alimentacyjnych wraz z uwzględnieniem wysokości zadłużenia.
 12. Niezwłoczne informowanie dłużnika alimentacyjnego oraz organu właściwego dłużnika o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa.
 13. Występowanie do organu właściwego dłużnika o podjecie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
 14. Wydawanie po zakończeniu okresu świadczeniowego decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika należności z tytułu otrzymywania przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 15. Wystawianie upomnień określających wysokość zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w  przypadku braku spłaty nienależności przez dłużnika alimentacyjnego.
 16. Przygotowywanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego tytułów wykonawczych dotyczących dłużników alimentacyjnych.
 17. Uzgadnianie z księgowością przynajmniej raz w roku na dzień 31 grudnia stanu należności zobowiązań dłużników alimentacyjnych.
 18.  Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych poprzez:
 19. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
 20. występowanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużnika,
 21. występowanie do Starostwa Powiatowego w Słupsku z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,
 22. występowanie do Prokuratury Rejonowej w Słupsku z wnioskiem o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego.
 23. Wprowadzanie i systematyczna aktualizacja danych dotyczących dłużników alimentacyjnych w Krajowym Rejestrze Dłużników.
 24. Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o rozłożenie na raty lub umorzenie należności dłużnika alimentacyjnego lub osób, które pobrały świadczenia nienależne wobec Skarbu Państwa.
 25. Sporządzanie meldunków, sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z udzielanych świadczeń.
 26. Sporządzanie analizy z wykonania planów finansowych.
 27. Przygotowywanie projektów planów finansowych dotyczących funduszu alimentacyjnego.
 28. Współpraca z komornikami, ZUS-em, Urzędem Skarbowym, sądem i policją w sprawach związanych z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 29. Prowadzenie metryczki sprawy zakładanej każdorazowo przy wszczęciu postępowania.
 30. Dbałość o dokumentację, jej właściwe przechowywanie i archiwizowanie.
 31. Przestrzeganie regulaminów, zarządzeń i instrukcji (w tym instrukcji kancelaryjnej) obowiązujących w Ośrodku.
 32. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w tym  ustawy o funduszu alimentacyjnym, świadczeniach rodzinnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, procedur postępowania egzekucyjnego w administracji.
 33. Znajomość obsługi systemu informatycznego „Świadczenia rodzinne”.
 34. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 35. Wykonywanie innych działań mających na celu należyte wykonanie powierzonych zadań w zakresie przedstawionych obowiązków i czynności.

 

Szymon Adam Rohde

I. Zakres obowiązków i czynności w związku z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

 1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych  wraz z kompletem dokumentacji.
 2. Pełne udzielanie informacji dotyczących przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 3. Sporządzanie wystąpień do wnioskodawców o uzupełnienie dokumentacji w przypadku stwierdzenia braku niezbędnych do przyznania świadczeń dokumentów.
 4. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych i przedkładanie i do podpisu.
 5. Terminowe sporządzanie list wypłat (do kasy, na konta bankowe i na pocztę).
 6. Prowadzenie rejestru spraw związanych z realizacją dodatków mieszkaniowych.
 7. Bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do  pobierania dodatków mieszkaniowych.
 8. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń nienależnie pobranych w ramach wypłaconych dodatków mieszkaniowych.
 9. Przygotowywanie dokumentacji i przekazywanie jej wraz z uzasadnieniem stanowiska Ośrodka do organu odwoławczego.
 10. Wprowadzanie danych osobowych i rejestracja świadczeniobiorców w systemie informatycznym „Dodatki mieszkaniowe”.
 11. Wystawianie upomnień określających wysokość zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w  przypadku braku spłaty świadczeń nienależnie pobranych,
 12.  Opracowywanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego tytułów wykonawczych dotyczących świadczeń nienależnie pobranych.
 13. Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych.
 14. Współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 15. Sporządzanie meldunków, sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z udzielanych świadczeń.
 16. Sporządzanie analizy z wykonania planów finansowych.
 17. Przygotowywanie projektów planów finansowych dotyczących dodatków mieszkaniowych

 SZYMON ADAM ROHDE :

I. Zakres obowiązków i czynności w związku z realizacją ustawy o systemie oświaty

 1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych wraz z kompletem dokumentacji.
 2. Pełne udzielanie informacji dotyczących przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym udzielania pomocy materialnej uczniom osobom ubiegającym się o świadczenia.
 3. Sporządzanie wystąpień do wnioskodawców o uzupełnienie dokumentacji w przypadku stwierdzenia braku niezbędnych do przyznania świadczeń dokumentów.
 4. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków stypendiów i zasiłków szkolnych  i przedkładanie ich do podpisu,
 5. Analiza celowości wydatków poniesionych przez świadczeniobiorcę przed zakwalifikowaniem faktur do wypłaty,
 6. Terminowe sporządzanie list wypłat (do kasy, na konta bankowe i na pocztę).
 7. Prowadzenie rejestru spraw związanych z realizacją dodatków stypendiów i zasiłków szkolnych,
 8. Bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do  pobierania stypendiów i zasiłków szkolnych (wszczynanie lub wznawianie postępowań w celu weryfikacji uprawnień do pobierania świadczeń   w przypadku zmiany stanu faktycznego).
 9. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń nienależnie pobranych w ramach wypłaconych dodatków mieszkaniowych  i stypendiów,
 10. Przygotowywanie dokumentacji i przekazywanie jej wraz z uzasadnieniem stanowiska Ośrodka do organu odwoławczego.
 11. Wprowadzanie danych osobowych i rejestracja świadczeniobiorców w systemie informatycznym „Stypendia”,
 12. Wystawianie upomnień określających wysokość zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w  przypadku braku spłaty świadczeń nienależnie pobranych,
 13. Opracowywanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego tytułów wykonawczych dotyczących świadczeń nienależnie pobranych.
 14. Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych.
 15. Współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS w zakresie realizacji ustawy o systemie oświaty,
 16. Sporządzanie meldunków, sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z udzielanych świadczeń.
 17. Sporządzanie analizy z wykonania planów finansowych.
 18. Przygotowywanie projektów planów finansowych dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych,

 II. Zakres obowiązków i czynności w związku z realizacją ustawy o funduszu alimentacyjnym:

 1. Podejmowanie działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych na wniosek zewnętrznego organu właściwego wierzyciela:
  1. Wzywanie dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej,
  2. Odbiór oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
  3. Przekazywanie komornikom sądowym informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji,
  4. Występowanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego,
  5. Występowanie do Starostwa Powiatowego w Słupsku z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,
  6. Prowadzenie postępowań mających na celu uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
  7. Składanie wniosków do prokuratury rejonowej o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo określone a art. 209 Kodeksu karnego.

 III. Ponadto do zakresu obowiązków inspektora ds. świadczeń socjalnych należy:

 1. Prowadzenie metryczek  spraw zakładanych każdorazowo przy wszczęciu postępowania.
 2. Dbałość o dokumentację, jej właściwe przechowywanie i archiwizowanie.
 3. Przestrzeganie regulaminów, zarządzeń i instrukcji (w tym instrukcji kancelaryjnej) obowiązujących w Ośrodku.
 4. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w tym  ustawy o funduszu alimentacyjnym, świadczeniach rodzinnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, procedur postępowania egzekucyjnego w administracji.
 5. Znajomość obsługi systemu informatycznego „Fundusz alimentacyjny”.
 6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 7. Wykonywanie innych działań mających na celu należyte wykonanie powierzonych zadań w zakresie przedstawionych obowiązków i czynności.

 

BOŻENA ZIELIŃSKA:

Zakres czynności:

1.   Dokonywanie operacji gotówkowych na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych.

2. Dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunku bankowego na określone potrzeby lub wydatki bieżące.

3.  Odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu ich pobierania.

4.  Rzetelne sporządzanie raportów kasowych.

5.  Odpowiednie zabezpieczenie dokumentów księgowych.

6. Niezwłoczne zawiadomienie Kierownika i Głównego Księgowego o brakach gotówkowych lub ewentualnych włamaniach do kasy.

7.   Pisanie decyzji dotyczących świadczenia usług opiekuńczych.

8.  Wystawianie upomnień do tytułów wykonawczych oraz zasiłków celowych zwrotnych i  świadczeń nienależnie pobranych.

9.   Pisanie umów zleceń dla opiekunek.

10. Wysyłanie do szkół list dzieci objętych dożywianiem.

11. Pisanie porozumień między Szkołami a GOPS Słupsk w zakresie dożywiania.

12. Obsługa POMOST – u w zakresie: schronienia, usługi opiekuńcze.

13.  Inne prace zlecone przez przełożonych.

14. Obsługa kasowa w ramach realizacji projektu „Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych mieszańców gminy Słupsk” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

15. Odpowiedzialność merytoryczna za realizację zamówień publicznych.

             16. Pracownik zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo powierzonych mu do przetwarzania, archiwizowania lub przechowywania danych zgodnie z obowiązująca w Ośrodku Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w szczególności:

          a) chronić dane przed dostępem osób nieupoważnionych,

         b) chronić dane przed przypadkowym lub nieumyślnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją,

         c) chronić nośniki magnetyczne i optyczne oraz wydruki komputerowe przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed przypadkowym zniszczeniem,

         d)  utrzymać w tajemnicy powierzone identyfikatory, hasła, częstotliwość ich zmiany oraz szczegóły technologiczne systemów także po ustaniu zatrudnienia w Ośrodku.

 

Zakres czynności pracowników socjalnych:

1.    Organizowanie pracy socjalnej w wyznaczonym rejonie.

2.    Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.

3.    Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

4.    Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie uzyskiwaniu pomocy.

5.    Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

6.    Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

7.    Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

8.    Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowania powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.

9.    Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

10.Ścisła współpraca z inspektorem ds., świadczeń rodzinnych oraz inspektorem ds. dodatków mieszkaniowych polegającą m.in. na weryfikacji wniosków o ww. formy pomocy oraz przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych dla potrzeb tych komórek.

11.Niezależnie od powyższego kierownik Ośrodka może zlecić wykonywanie innych  czynności nie objętych niniejszym zakresem czynności lecz związanych z pomocą społeczną.

12.Pracownik zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo powierzonych mu do przetwarzania, archiwizowania lub przechowywania danych zgodnie z obowiązująca w Ośrodku Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w szczególności:

          a) chronić dane przed dostępem osób nieupoważnionych,

        b) chronić dane przed przypadkowym lub nieumyślnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją,

          c) chronić nośniki magnetyczne i optyczne oraz wydruki komputerowe przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed przypadkowym zniszczeniem,

         d)  utrzymać w tajemnicy powierzone identyfikatory, hasła, częstotliwość ich zmiany oraz szczegóły technologiczne systemów także po ustaniu zatrudnienia  w Ośrodku.

    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Werra 05-05-2011 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Werra 05-05-2011 09:03