Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu na ogłoszony konkurs nr 02/POKL/7.2.1/2014 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na podstawie art. 28 a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 06.12.2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tekst jednolity 2009 r. Nr 84 poz. 712 ze zm.),  ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu.

  1. Cel partnerstwa:  wspólne opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie realizacja projektu .
  2. Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2014r. – 30.06.2015 r.
  3. Grupa docelowa: osoby niezatrudnione w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu gminy Słupsk
  4. Proponowany zakres zadań dla Partnera projektu:

- pomoc przy pisaniu wniosku o dofinansowanie projektu;

- wspólne opracowanie scenariusza kampanii promocyjno-informacyjnej oraz pomoc w promocji projektu;

- pomoc w rekrutacji uczestników do projektu;

- współudział w organizacji szkoleń, kursów i staży

5. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać: charakterystykę podmiotu, obszar działania, doświadczenie, zasób kadrowy, możliwości techniczno – organizacyjne, doświadczenie.

6. Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty stwierdzające status prawny;

2) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno- prawnych ani wobec innych podmiotów;

3) aktualny statut podmiotu.

7. Kryteria wyboru partnerów:

1) zgodność działania potencjalnego partnera z działaniami przewidzianymi w projekcie,

2) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu’

3) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

1) wyboru jednego partnera do realizacji projektu;

2) zmiany okresu realizacji projektu oraz zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu;

3) unieważnienia naboru bez podawania przyczyny;

4) ostateczną decyzje w sprawie wyboru partnera projektu podejmuje kierownik GOPS w Słupsku

Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania partnera.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do GOPS w Słupsku), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta partnerstwa do projektu w konkursie nr 02/POKL/7.2.1/2014”, na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, ul. Sportowa 9a, 76-200 Słupsk.

Termin składania ofert: 28 lutego 2014 r. do godz. 15.00
Partner, który spełni kryteria przewidziane w niniejszej informacji o naborze partnerów, zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania zadań i ich podziału, sposobu zarządzania partnerstwem oraz innych kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerstwa. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sabina Woźniak 07-02-2014 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sabina Woźniak 07-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2014 11:32